Privacy Verklaring

Van wie verwerkt ZIP IT Projecten persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens van mensen met wie ik direct of indirect een relatie heb, wil krijgen of heb gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

Waarvoor verwerkt ZIP IT Projecten persoonsgegevens?

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u overweegt om gebruik te maken van mijn diensten zal ik een aantal gegevens van u nodig hebben. De gegevens die ik in eerste instantie van u ontvang via het contactformulier zullen uitsluitend gebruikt worden om het eerste contact te leggen./p>

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u een contract of relatie met mij bent aangegaan, wil ik u goed van dienst zijn. Voor een juiste uitvoering van die overeenkomst verwerk ik persoonsgegevens. Ik gebruik uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Daarnaast leg ik ook de onderlinge communicatie vast in gespreksnotities, emailberichten.

d. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wet- en regelgeving kan mij er toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven.

e. Voor mijn bedrijfsvoering

Voor het opmaken en verwerken van facturen zal ik uw gegevens verwerken in mijn boekhoud software, te weten Exact. Voor hun privacy verklaring verwijs ik u graag naar hun site

f. Voor archiefdoeleinden

Ik verzamel niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als ik de gegevens niet bewaar voor die doeleinden, kan ik de gegevens toch nog moeten bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

Welke persoonsgegevens verwerkt ZIP IT Projecten?

a. NAW gegevens van u of uw organisatie.

b. Referentie nummers, of opdracht nummers.

c. E-mail adres en/of telefoonnummers van u dan wel vertegenwoordigers van uw organisatie.

d. Website URL.

Hoe gaat ZIP IT Projecten met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Alle gegevens zijn opgeslagen en alleen toegankelijk na authenticatie van mijzelf, en waar mogelijk is ook twee factor authenticatie opgezet.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld aan derden?

Soms kunnen derden worden ingeschakeld die in opdracht, van u of van mij, persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een accountantskantoor, verzekeraar e.d. Ik kan alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor ik uw persoonsgegevens heb verwerkt (onze overeenkomst of contract) of in opdracht van u. Deze derde kan alleen mijn opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die ik inschakel bij mijn bedrijfsvoering. Dit kan alleen gebeuren met uw toestemming.
Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Kan ik zien welke persoonsgegevens ZIP IT Projecten van mij verwerkt?

Ja, indien u wilt weten welke gegevens ik van u verwerk kunt u dit bij mij opvragen en dan zal ik u inzage geven in de verwerkte gegevens.

Hoe gebruikt ZIP IT Projecten cookies en social media?

a. Op de website van ZIP IT Projecten wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

b. Op de website van ZIP IT Projecten worden directe links naar mijn Twitter en LinkedIN profiel aangeboden en niet de door Twitter of LinkedIN aangeboden links.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ZIP IT Projecten kunt u terecht bij de directie van ZIP IT Projecten, Caninefatenstraat 6, Haarlem.

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ZIP IT Projecten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.